TIETOSUOJASELOSTE Hedcoach Oy

1) Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Hedcoach Oy
Yliopistonkatu 26 b
20100 Turku

2) Yh­teys­hen­ki­lö re­kis­te­riä kos­ke­vis­sa asiois­sa

Anita Hedman
puh. 050-3074006
anita.hedman@hedco.fi

3) Re­kis­te­rin ni­mi

Hedcoach Oy:n verkkosivujen käyttäjärekisteri

4) Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus ja oi­keus­pe­rus­te

Hedcoach Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Verkkosivuilla henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä Hedcoach verkkosivuilla kävijöiden yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä, asiakassuhteiden hoitamista, väärinkäytösten ennaltaehkäisyä sekä lisätietojen tarjoamista varten. Lisäksi verkkosivujen lomakkeiden kautta kerätään yhteystietoja, joita käytetään asiakkaiden kanssa kommunikointiin. Näiden lomakkeiden käyttö on vapaaehtoista. 

5) Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Lomakkeiden kautta kerättävään asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan yhteystiedot (ei henkilötunnusta). Tämä tarkoittaa yleensä nimeä, sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa.

Verkkosivujen kävijärekisteriin kerättäviä teknisiä tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si si­vus­ton kä­vi­jä­mää­rät, suo­si­tuim­mat si­vut, kel­lo­nai­ka, mil­tä si­vul­ta kä­vi­jä on siir­ty­nyt pal­ve­luun, käy­te­tyim­mät ha­ku­sa­nat ja se­lai­met se­kä pal­ve­lun käyt­tä­jän maa.

6) Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Henkilötietoja kertyy rekisterinpitäjän sivuston käytön kautta saaduilla tiedoilla ja kolmansien osapuolien kautta.

Lomakkeet
Lomakkeissa kysytään yhteystietoja, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa. Lomakkeiden käyttäminen on vapaaehtoista. Tietoja kysytään, jotta käyttäjän kanssa voidaan jatkossa kommunikoida sujuvasti ja tarjota palvelua.

Eväs­teet
Sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän tietokoneeseen sivuilla vierailun yhteydessä. Kaikkien sivustolla käytettävien evästeiden tarkoitus on parantaa käytettävyyttä. Tarkoituksena ei ole kerätä arkaluontoista informaatiota käyttäjien toiminnan seuraamiseksi tai muutenkaan vaarantaa käyttäjien yksityisyyttä tai tietoturvaa. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä ja helpottavat sivuston käyttöä. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa, mutta poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.

Osana tätä tietosuojaselostetta käyttäjä hyväksyy evästeiden käyttämisen.

Kol­man­nen osa­puo­len pal­ve­lut
Käytämme kävijätilastointiin Google Inc:n Google Analytics -palvelua. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analyticsin luomaan raportointiin, jossa käytetään näiden ohjelmien evästeitä ja JavaScript-koodia.

Lisätietoja Google Analytics -palvelusta: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Hedcoach Oy:n verkkosivuilla mahdolliset linkit kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille eivät ole Hedcoach Oy:n hallinnassa, eikä Hedcoach Oy:llä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Hedcoach Oy ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

7) Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luo­vu­tuk­set

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta tai viranomaismääräystä.

8) Tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9) Re­kis­te­rin suo­jauk­sen pe­riaat­teet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10) Tar­kas­tu­soi­keus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11) Oi­keus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon oikaisua tai kaikkien käyttäjää koskevien tietojen poistoa (oikeus tulla unohdetuksi). Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen oikaisu- tai poistopyynnön voi lähettää rekisterin yhteyshenkilölle.

12) Muut hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn liit­ty­vät oi­keu­det

Käyt­tä­jäl­lä on oi­keus kiel­tää re­kis­te­rin­pi­tä­jää kä­sit­te­le­mäs­tä hän­tä it­seään kos­ke­via tie­to­ja suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muu­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia se­kä mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­mus­ta var­ten. Pyyn­nön suo­ra­mark­ki­noin­nin kiel­toon voit lä­het­tää rekisterin yhteyshenkilölle.

13) Muu­tok­set tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.